חוקה

עקרונות מכוננים

מונחים על ידי השקפת העולם, הרואה באדם את מרכז הקיום ובו בזמן שותף ליצירת קהילה אנושית שאמורה לאפשר לכל חבריה מיצוי ומימוש עצמי, אנו  מייסדים בזאת את בית הספר  הדמוקרטי "השרון" שיפעל ברוח מגילת זכויות האדם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל,  יחנך לערכי הדמוקרטיה, הלכה למעשה, ויישם את עקרונותיה המוסדיים והנוהליים, על מנת:

 1.1.            ליצור קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים: ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד, יחיו בסביבה חופשית, סובלנית ולא אלימה, קהילה המקדמת את התפתחותו האינטלקטואלית, הנפשית החברתית והרוחנית, הייחודית והעצמאית של הפרט, כחלק מהחברה בה הוא חי , מתוך שימת דגש על כיבוד הזולת, הטבע והסובב. קהילה שבה המפגש בין מבוגרים לילדים אינו כוחני אלא טומן בחובו אמפטיה, הקשבה ותשומת לב אישית: מפגש שנועד לעורר את הילד ולחברו אל  מחשבותיו,  רגשותיו והבנותיו הן כלפי עצמו והן כלפי סביבתו. מפגש  שיאפשר מרחב חיים, אשר יעניק לנוטלים בו חלק חום ואהבה, וישאף לאפשר לכל אחד מהם את מירב האושר והסיפוק העצמי.

 1.2.             ליצור קהילה המנהלת אורח חיים המבטיח את זכות האדם לחרות, לכבוד, לצדק, לפרטיות, לשונות, ולחופש הביטוי על כל גווניו, ופועלת להטמעת ערכי יסוד אלה ויישומם בחיי היום יום של בית הספר. על כן, בית הספר יהווה קהילה של בני אדם צעירים ומבוגרים המעצבים באופן פעיל שווה ופלורליסטי את עולמם  ובו בזמן נושאים באחריות ופועלים על פי החלטותיהם הריבוניות. קהילת בית הספר תהיה פתוחה באופן שוויוני בפני כל אדם ללא הבדלי דת, אמונה, מוצא, לאום, מין או  מעמד כלכלי, לכשעצמם ותהיה מחויבת למעורבות חברתית פעילה של כלל חבריה בסביבה החברתית בה פועל בית הספר, וכזו המושיטה יד לקהילות שכנות ומגוונות.

 1.3.             ייעוד בית הספר הוא ליצור קהילה לומדת – חוקרת המפתחת חשיבה ביקורתית  בסביבה  לימודית המאפשרת לפרט עצמאות מחשבתית, רגשית, פיתוח אחריות אישית וסקרנות טבעית. בית הספר יהווה מסגרת חינוכית לימודית וככזה הוא מוסמך לעסוק בהוראה, במחקר ובכל תחום שיש בו כדי לקדם ולהפיץ את החינוך, ההשכלה, הפילוסופיה, הדמוקרטיה, המדע והתרבות כל זאת ברוח העקרונות המכוננים של בית-הספר.

1.4.             ייעוד בית הספר הוא לאפשר לחברי הקהילה לתכנן את זמנם במסגרת בית הספר ולבחור  מתוך אמונה כי חופש מכפייה מאפשר מימוש ומיצוי עצמי מיטביים ומעודד למידה, הרחבת אופקים, פיתוח ורכישת מיומנויות וכלים המתאימים לחיים מלאים וטובים בחברה. כל זאת במסגרת הכללים המחייבים הנקבעים על ידי הקהילה, המסדירים את התנהלותו של ביה"ס  בכפוף ליכולתו הכלכלית והמקצועית.

 עקרונות כלליים אלה מהווים את התשתית של המסגרת החינוכית והערכית בה אנו חברים ופועלים, ועל בסיסם יבחנו כל רעיון ופעולה למימוש. עקרונות אלה הנם מהותיים ובלתי ניתנים לשינוי.

1.                העמותה

 העמותה תורכב מכל הורה בקהילת בית הספר המעונין להצטרף לעמותה על פי נוהלי ההצטרפות המצויים בתקנון העמותה. 

את ענייני העמותה ינהל הוועד המנהל כמוגדר בתקנון העמותה. 

ייעוד העמותה הנו הבטחת קיומו של בית הספר כבית ספר דמוקרטי על-פי החלטות הכינון מכאן ולעולם.

 תפקידי העמותה הם:

1.1.              לגייס ולנהל משאבים כלכליים לתפעולו וקיומו של בית הספר, לרבות גביית שכר הלימוד השוטף.

 1.2.              לאשר את העסקתו של מנהל בית הספר וצוות ביה"ס, אשר נבחרו על-ידי וועדת קבלת אנשי צוות. מינויו של מנהל בית הספר יכנס  לתוקף רשמי לאחר ישיבת פרלמנט חגיגית.

 1.3.             להעניק למנהל ביה"ס את הסמכויות הנדרשות והנובעות מתפקידו כמנהל ביה"ס. סמכויות אלו אינן ניתנות לערעור.

 1.4.             לנהל את מערך הפטורים ו/או ההנחות על שכר הלימוד מתוך מחויבות עמוקה לעקרונות הצדק החברתי והפלוראליזם.

 1.5.             להתקשר בהסכמי העסקה עם צוות בית הספר.

 1.6.             כל חברי קהילת ביה"ס כפופים להחלטות העמותה.

2.                  מוסדות בית הספר הנם כדלקמן:

 2.1.             רשות מחוקקת ריבונית שהיא הפרלמנט.

 2.2.             רשות שופטת שהוא הגוף לפתרון סכסוכים והכולל מוסדות שעניינם גישור, פישור, בוררות וערכאת ערעור.

 2.3.             רשות מבצעת שהיא הגוף המוציא לפועל את החלטות הפרלמנט והמורכב מהנהלת בית הספר ומהועדות הביצועיות.

 2.4.             רשות מבקרת שהיא ועדת הביקורת המבקרת את שלוש הרשויות האחרות.

הרשות המחוקקת – הפרלמנט

 2.5.             הפרלמנט הוא הגוף הריבוני בבית הספר והוא הממונה על עיצוב הפעילות והמדיניות הכלליות בבית הספר, בכפוף לסייגים המוטלים עליו מכוח חוקה זו.

 2.6.             הפרלמנט יכלול את כל חברי קהילת בית הספר, כדלקמן: כלל התלמידים בביה"ס; כלל אנשי צוות ביה"ס; כלל הורי התלמידים בביה"ס.

 2.7.             לכל חבר פרלמנט קול אחד.

 2.8.             סמכויות הפרלמנט הן: לחוקק חוקים ולקבל החלטות, בכפוף לעקרונות החוקה ולחוקי מדינת ישראל, המסדירים כל עניין מענייני ביה"ס, וכן לבטלם או לשנותם.

 2.9.              לאשר הקמת ועדות נוספות על הועדות הקבועות בחוקה זו. סמכויות הועדה – ועדה בעלת סמכות החלטה, ועדה מייעצת – יקבעו בפרלמנט.

 2.10.          לבחור את חברי הועדות הביצועיות של בית  הספר.

 2.11.          לאשרר את מינויו של מנהל בית הספר, בכפוף לאישור ועד מנהל.

 2.12.         להביא לסיום כהונתו של מנהל בית הספר. החלטה שכזו היא בעלת תוקף חוקי רק במקרה שבו 51% מחברי הקהילה צידדו בהצבעה בדבר סיום כהונת המנהל.

 2.13.         לאשר את תקציבו השוטף של בית הספר ואת ההקצאה הבסיסית של המשאבים על פי תחומים וזאת על-פי חוק יסוד – התקציב.

 2.14.         לפרלמנט תוקנה הסמכות השיורית בכל הקשור לענייני ביה"ס בהם לא הוקנתה סמכות בחוקה זו לרשויות או למוסדות אחרים.

 2.15.         החלטות הפרלמנט לא יפגעו בסמכויות מקבילות של גופים הפועלים בביה"ס, שהוקמו על פי חוקה זו.

 2.16.         כל החלטה או חוק הנוגעים למבנה המוסדי של בית הספר ונהליו, לתכנית הלימודים, למדיניות ניהול הזמן ולאופי הממשי של מרחב הבחירה העומד לרשות הילדים ייחשבו כחוקי יסוד של בית הספר וקבלתם, ביטולם או שינויים יעשה ברוב מיוחס בהתאם לחוק יסוד – חקיקה.

 2.17.           לא יועלו לפרלמנט הצעות החלטה שיש בהן כדי לפגוע  בצנעת הפרט.

 2.18.          נהלי עבודת הפרלמנט: החלטות הפרלמנט למעט עניינים בהם צוין הדבר אחרת במפורש, יוכרעו ברוב רגיל של משתתפי ההצבעה. תנאי המינימום הנדרשים לפעילות הפרלמנט הנם: כהונת יו"ר פרלמנט שאחראי על התקינות והשקיפות של עבודת הפרלמנט. קיומו של פרוטוקול מסודר של ישיבות הפרלמנט. פרסום סדר היום של דיוני הפרלמנט פומבית, מראש, באופן נגיש ונפוץ. יתרת נהלי עבודת הפרלמנט ייקבעו על ידי היו"ר בהתאם לצורך.

וועדת פרלמנט:

 2.19.          וועדת הפרלמנט תמנה יו"ר, סגן ליו"ר, רשם וסדרן.

2.20.         יו"ר הפרלמנט וסגנו/ ממלא מקומו/ יבחרו בישיבה הראשונה של  הפרלמנט ועד לבחירתם תנוהל הישיבה על-ידי מנהל ביה"ס.

2.21.          משך כהונת היו"ר וסגניו הוא לשנת לימודים אחת.

2.22.          פרוטוקול של ישיבות הפרלמנט יערך על-ידי הרשם.

הרשות השופטת

2.23.         הרשות השופטת מורכבת משלוש ועדות שיפוטיות, המהוות שלוש ערכאות: ועדת גישור, ועדת זכויות וחובות ( משמעת) וועדת ערעורים (להלן, ביחד: "הועדות השיפוטיות").

 חברי כל אחת מהועדות ייבחרו על ידי הפרלמנט.

 תנאי לחברות בכל אחת מהועדות השיפוטיות הוא הכשרה רלוונטית שתתבצע באופן ובדרך שייקבע על-ידי הפרלמנט.

2.24.         ועדת גישור:

תפקידה של ועדת הגישור הוא לסייע למי מחברי קהילת ביה"ס המסוכסכים ביניהם  להגיע  לפתרון הסכסוך בדרך של משא ומתן, הבנה והסכמה.

2.25.         ועדת זכויות וחובות ( משמעת) :

תפקידה של ועדת זכויות וחובות הוא לפסוק בסוגיות של מעבר על חוקי בית הספר וכן במקרים שבהם הליך הגישור לא הוליד הסכמה. הועדה רשאית לזמן עדים ולחוקרם ולקבל ראיות ולבחון את קבילותן. ועדת זכויות וחובות היא הגוף היחיד בבית הספר שמוסמך להטיל עונשים. בכל ישיבה של ועדה זו ישתתף לפחות מבוגר אחד.

2.26.         ועדת ערעורים:

הערכאה הבית ספרית העליונה לכל דבר ועניין ביחס לכל סוגייה ולכל חבר בקהילת בית הספר למעט בסוגיות של יחסי עבודה.

ועדת הערעורים ביושבה כבית-דין חוקתי היא הגוף היחיד המוסמך לפסול החלטה או חוק של  הפרלמנט על רקע היותו נוגד את החוקה.

הרשות המבצעת

2.27.         הרשות המבצעת היא הזרוע הביצועית של בית הספר.

2.28.         הרשות המבצעת תורכב מועדות ביצועיות בתחומים קונקרטיים וממנהל בית הספר.

2.29.         חברי כל אחת מהועדות ייבחרו על ידי הפרלמנט מתוך קהילת ביה"ס אלא אם כן הוגדר אחרת בחוקה.

2.30.         לכל חבר ועדה קול אחד. ההחלטות בהן יקבעו ברוב רגיל. סמכויות יתר יינתנו רק במקרים שמצוינים במפורש בחוקה זו.

2.31.        הועדות יהיו מחויבות לפעול במסגרת המדיניות עליה הוחלט בפרלמנט, בהתאם לנהלים עליהם החליט הפרלמנט, יידרשו לדיווח בפני הפרלמנט כפי שיידרשו ויפעלו בשקיפות אל מול כל אמצעי פיקוח שיושת עליהן על ידי הפרלמנט.

2.32.         הועדות המחויבות על פי חוקה זו הנן – ועדת כספים, ועדת קבלת אנשי צוות, ועדת חינוך וועדת ביקורת.

2.33.         כאמור רשאי הפרלמנט להוסיף לאילו ועדות נוספות בהתאם לצורך.

2.34.         ועדת כספים: תפקידה להקצות משאבים לתחומים השונים מתוך מסגרת התקציב שהוגדרה על ידי העמותה. בראש הועדה יעמוד מנהל בית הספר.

הועדה מחויבת להיעזר בייעוץ מקצועי בנושאי ראיית חשבון.

החלוקה הבסיסית של המשאבים, כפי שתוגדר בחוק ייסוד – התקציב, תוצג לפרלמנט ותדרוש את אישורו. חלוקת המשאבים בתוך התחומים היא בסמכות ועדת הכספים כגוף משותף.

2.35.         ועדת קבלת אנשי צוות:

תפקידה הוא להחליט בדבר קבלתם לעבודה של אנשי צוות העוסקים בחינוך והוראה.

למנהל בית הספר תהייה שמורה זכות הוטו על החלטות ועדה זו.

 2.36.         ועדת חינוך:

הועדה תהיה אחראית על מתן ייעוץ בנושאים פדגוגיים לפרלמנט.

בין חברי הועדה יימנו מנהל בית הספר ואיש הצוות שירכז את התחום הפדגוגי.

2.37.         ועדת ביקורת:

הועדה תהיה ממונה על קיום ביקורת ופיקוח סדירים על פעילות בית הספר בדגש על ענייניו המנהלתיים והכספיים.

הועדה רשאית לצורך מימוש תפקידה להידרש לכל דרך סבירה.

על חברי הועדה תחול חובת סודיות.

הועדה לא תכלול את מנהל בית הספר, חברי ועדות ביצועיות או שיפוטיות ואף לא אנשי הוועד המנהל של העמותה.

2.38.         החונכות:

החונכות הנה מוסד אשר מגלם את תפיסת העולם החינוכית של בית הספר ונועד לאפשר קיומו של קשר אישי  ורציף בין הילד למבוגר.

לכל אחד מהתלמידים בבית הספר יהיה חונך אישי.

כל תלמיד יבחר את זהות החונך האישי שלו בהתאם לאפשרויות מערכת החניכה.

עם הגעת התלמיד לביה"ס ועם סיום הלימודים יידע התלמיד את החונך על כך.

על החונך לקיים מעקב נוכחות יומי של התלמידים אותם הוא חונך.

פעם בשבוע תיערך פגישה אישית בין החונך לבין חניכיו.

 על החונך להיות בקשר רציף עם הורי התלמיד.

 תחולה

 החוקה תיכנס לתוקפה ב 26.4.02 לאחר שתאושרר ע"י הפרלמנט.

 לשון הזכר היא מטעמי נוחות בלבד והחוקה מתייחסת וחלה באופן שווה על בני שני המינים.

חוקי יסוד

 3. חוק יסוד – חקיקה

3.1.             כל החלטה מהחלטותיו של הפרלמנט, ובתנאי שאיננה סותרת את החוקה, נופלת בתחום אחת משלוש הקטגוריות הבאות:

3.2.             'החלטה' – הכרעה בעלת אופי פארטיקולארי. בעלת תוקף באם התקבלה ברוב רגיל בישיבה חוקית של הפרלמנט ותקפה לכל הפחות ל 60 יום מיום קבלתה, אלא אם כן הוגשו  חתימותיהם של 15% מחברי הקהילה הדורשים לקיים דיון מחודש בה בטרם חלפו 60 הימים.

3.3.             'חוק' – הכרעה בעלת אופי כללי. בעל תוקף באם התקבל ברוב רגיל בישיבה חוקית של הפרלמנט ותקף לכל הפחות ל 60 יום מיום קבלתו, אלא אם כן הוגשו  חתימותיהם של 20% מחברי הקהילה הדורשים לקיים דיון מחודש בו בטרם חלפו 60 הימים.

 3.4.             'חוק יסוד' – חוק בעל אופי חוקתי: חוק העוסק בפירוש החוקה וחל על מנגנוני ומוסדות בית הספר ו/או על מימוש ערכיו הבסיסיים – חופש, שיוויון וצדק חברתי ואזרחי. בעל תוקף באם התקבל על-ידי רוב מיוחס של 66% בישיבת פרלמנט בה נכחו לכל הפחות 40% מחברי הקהילה ובתנאי ש 66% מהילדים באותה הישיבה האמורה תמכו בו. חוק יסוד תקף לפרק זמן של לכל הפחות שישה חודשים.

 3.5.             למנהל ו/או ליו"ר הפרלמנט שמורה הזכות להחזיר החלטה  או חוק לרבות חוק יסוד של הפרלמנט לדיון נוסף בישיבה העוקבת של הפרלמנט. זכות זו היא חד פעמית ביחס לכל החלטה או חוק ספציפיים.

 3.6.             חוק יסוד – חקיקה תקף לפרק זמן מינימאלי של שנת לימודים.

4. חוק יסוד – הפרלמנט

4.1.              פורום חוקי לישיבות פרלמנט הוא מינימום של 5 חברי פרלמנט.

 4.2.             הפרלמנט יכונס בכל יום שישי  בבוקר.

 4.3.             נושאים לדיון והצעות להחלטות ולחוקים יועברו ליו"ר הפרלמנט עד ליום ראשון בכל שבוע. הצעות העוסקות בחוקי יסוד יועברו ליו"ר הפרלמנט לא פחות מ שנים-עשר יום לפני העלתם לדיון.

4.4.             יו"ר הפרלמנט ייקבע את סדר היום לישיבת הפרלמנט עד לצוהרי יום שלישי בכל שבוע ובאחריותו לפרסמה בכתב על לוח מודעות שיוקצה לצורך כך.

4.5.             ההצבעות בפרלמנט תהיינה גלויות למעט אם הוגשה ליו"ר הפרלמנט, לפני תחילת הישיבה, בקשה לקיום הצבעה חשאית על הצעת החלטה/חוק, בחתימתם של לכל הפחות 30% מחברי הקהילה.

5.                חוק יסוד – רשות שופטת

כל אחת משלוש ועדות הרשות השופטת: גישור, משמעת וערעורים תמנה בין שלושה לשבעה חברים שייבחרו על-ידי הפרלמנט בסייגים הבאים:

5.1.             מספר הילדים בכל אחת מועדות אלה לא יקטן משניים.

5.2.              מנהל בית הספר ו/או סגנו אינם רשאים להיות חברים בועדות הרשות השופטת.

5.3.             משך כהונת חברי הועדות השיפוטיות יהיה למשך שנת לימודים אחת.

5.4.             לכל ועדה ייבחר יו"ר שירכז את פעילותה.

5.5.             דיוני וועדות הרשות השופטת יהיו חסויים למעט ההחלטות שינתן להן פומבי.

6.                 חוק יסוד –  רשות מבצעת

 6.1.             בכל הועדות הביצועיות יכהנו לכל הפחות שלושה ולכל היותר שבעה חברים.

 6.2.             משך הכהונה בועדות הביצועיות הנה שנת לימודים אחת.

6.3.             כל חבריהן של הועדות הביצועיות יבחרו על-ידי הפרלמנט בכפוף להתניות החוקה.

6.4.             לכל ועדה יבחר יו"ר שירכז את פעילותה ויהיה נציגה בפני הפרלמנט.

7.                חוק יסוד – התקציב

7.1.             מסגרת התקציב השנתי של בית-הספר תקבע על-ידי העמותה.

7.2.             עד לישיבתו הראשונה של הפרלמנט בחודש מאי בכל שנה תציג ועדת כספים את הצעת התקציב השוטף הבסיסית לשנת הלימודים העוקבת בפני הפרלמנט.

7.3.              הצעת התקציב השוטף הבסיסית תפרט את ההקצאות התקציביות לפי התחומים הבאים – סה"כ הוצאות תקורה, סה"כ הוצאות שכר מורים, סה"כ הוצאות פעילויות לימודיות, סה"כ פעילויות חברתיות וסה"כ פרויקטים נוספים – במידה ויהיו.

7.4.             הסתייגויות ו/או הצעות אלטרנטיביות יידונו בפרלמנט.

7.5.             הסתייגויות ו/או הצעות תקציב אלטרנטיביות שיזכו לרוב ישמשו כהנחיה לבחינה על ידי ועדת התקציב.

7.6.             תקציב שוטף ייחשב כתקף אך ורק אם זכה לתמיכת רוב בהצבעה שבה נכחו לכל הפחות 30% מחברי הקהילה.

7.7.             במקרה ורוב זה לא יוענק להצעה כל שהיא תחשב הצעת התקציב של ועדת כספים כתקציבו התקף של בית הספר.

7.8.             המועד המאוחר ביותר לקבלת תקציב בכל אחת מהדרכים החוקיות שלעיל הוא הראשון בחודש יוני.

8.                חוק יסוד – קבלת והרשמת ילדים לבית הספר

 8.1.              כל תנאי לקבלה לבית הספר ינבע ממגבלות משאביות ו/או תפקודיות ו/או מאלה שיש בהן משום מניעת פגיעה ודאית בקיום קהילת בית הספר כקהילה דמוקרטית  כפי שכוננה בחוקת בית הספר. על כן כל תנאי שכזה אינו סותר את עקרון השיוויון הבסיסי שהוא נר לרגלי קהילת בית הספר.

8.2.             ועדת קבלת ילדים תפעל במסגרת שנה קלנדרית על מנת שתוכל ללוות את תהליך ההרשמה והקבלה.

8.3.             מספר התלמידים שיתקבלו  בכל שנה לבית הספר הוא נגזרת של שיקולי בית הספר אשר יוגדרו על ידי הפרלמנט.

8.4.             לצורך טיפול בסוגיות הקשורות לקבלת ילדים לבית הספר תוקם ועדת קבלה שבסמכותה להוציא לפועל את החלטות הפרלמנט בדבר מנגנוני קבלה רלוונטיים, בכפוף לחוקה, לחוק יסוד זה ולצורכי בית הספר.

8.5.             במקרה שמספר המועמדים לקבלה גדול מיכולת בית הספר לקלוט, יתבצע הליך קבלה מבין המועמדים לפי הפירוט שלהלן:

8.6.             הקבלה תעשה על פי הקריטריונים הבאים בסדר יורד: ילדי החברים בקהילת ביה"ס, ילדים תושבי האזור שעל פי שיקול דעת הועדה יתרמו לאופיו הפלוראליסטי של בית הספר וליעוד החברתי שנטל על עצמו, ילדים תושבי האזור.

8.7.             מבלי לפגוע בקריטריונים שלמעלה, כל הליך של קבלה נוסף באם יידרש יעשה באמצעות הגרלה.

8.8.             חוק יסוד  – קבלת ילדים לבית ספר תקף לפרק זמן מינימאלי של שנת לימודים.

9.                חוק יסוד – ניהול הזמן בבית הספר

 חוק יסוד ניהול הזמן בביה"ס נועד להסדיר את הפעילות הבית ספרית ברמת הכלל וברמת הפרט.

9.1.             מערכת השעות תורכב ממסגרות לימודיות ומפעילויות הקשורות והנובעות  מאורח תפקודו הדמוקרטי של בית הספר.

9.2.             המסגרות הלימודיות הן כל פעילות המרוכזת ומועברת על ידי חבר/י צוות בית הספר בכל תחום ובכל אמצעי פדגוגי.

9.3.             בשעות פעילות הפרלמנט בבית הספר לא תתקיימנה מסגרות לימודיות מקבילות.

9.4.             לכל מסגרת לימודית ייקבעו כללים פנימיים, העולים בקנה אחד עם חוקת בית הספר ותפיסת עולמו, על-ידי חבר/י הצוות הרלוונטי. כללים אלה הם חלק בלתי נפרד מהמסגרת הלימודית האמורה ועל כל המשתתפים בה, כולל חבר/י הצוות לעמוד בהם.

 9.5.             לכל מערכת שעות חדשה תוקדם תקופת היכרות עם מסגרות הלימוד המוצעות.

9.6.             המערכת חייבת לאפשר זמן חונכות לכל ילד.

ניהול זמן – צוות

 על צוות ביה"ס:

 9.7.              להבטיח את ביטחונם הגופני והרגשי של הילדים ולמנוע פגיעה בהם.

9.8.             לקבוע את תכנית הלימודים.

9.9.             להציג מערכת שעות ביום הראשון של כל תקופת לימודים.

9.10.         לסייע לילד לדבוק בבחירתו הראשונית.

9.11.         ליצור סביבה לימודית שתעמיד לרשות הילדים גירויים, אתגרים, וכלים שיאפשרו לכל אחד  מהם ללמוד תוך מיצוי הפוטנציאל האישי שלו, והכל בהתאם לחוקי בית הספר, החלטות  הפרלמנט והחוקה.

9.12.         לעסוק בהקניית מיומנויות יסוד כאשר אלה יוגדרו על-ידי הצוות מעת לעת.

9.13.         לשמור על קשר רציף עם הורי הילדים. קשר אישי ובלתי פורמלי עם הילדים, קשר שיאפשר דיאלוג ולמידה.

 9.14.         לחנך לערכי הדמוקרטיה ולהתוות את דרכו של בית הספר בהתאם לחוקה.

9.15.         ליצור קהילה ותרבות  המקדמות ומממשות את ערכי חופש הבחירה, הריבונות העצמית, השיוויון והצדק החברתי.

ניהול זמן  תלמיד

על התלמיד בבית הספר:

9.16.         לשהות בבית הספר, בכפוף לחוקיו והחלטותיו של הפרלמנט.

9.17.         לבחור ולארגן מערכת שעות.

9.18.         לתאם  שינויים במערכת השעות עם החונך האישי.

9.19.         לעמוד בחובות ובמטלות שכרוכות במערכת השעות שנבחרה.

9.20.         לבחור חונך ולהיפגש עמו באופן הקבוע במוסד החונכות.

9.21.         להיות נוכחים במפגשים.

9.22.         להשתתף בפעילויות הכרוכות בטיפוח ושמירת חזות בית הספר .

 9.23.         להיות שותפים  להגשמת מטרות בית הספר וערכיו.

 חוק יסוד – ניהול הזמן בבית הספר תקף לפרק זמן מינימאלי של שנת לימודים.

10.             חוק יסוד שותפות ומעורבות הורים

10.1.         על ההורים להיות בקשר רצוף עם החונך האישי של ילדם לאורך כל השנה ולידעו בכל מידע רלוונטי לגבי מצבו של הילד.

10.2.         על ההורים להיות מעורבים בחיי קהילת בית הספר במידת האפשר והצורך.

10.3.         על ההורים לשלם שכר לימוד חודשי עבור ילדם כפי שייקבע על ידי העמותה.